VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

ALLMÄNT

Vasanejdens njur och leverförening rf:s syfte är att betjäna njur-, lever- och transplantationspatienter i distriktet för Vasa Centralsjukhus. Tillsammans med Njur- och leverförbundet strävar föreningen i sitt verksamhetsområde till att förhindra njur- och leversjukdomar, att stävja och minska följderna av dessa sjukdomar, samt att öka informationen om njur- och leversjukdomar och hur dessa kan förebyggas. Vi vill aktivera och stöda patienterna och deras anhöriga med hjälp av rekreation och bidrag. Föreningen grundades 1970 och 2016 var föreningens 46:e verksamhetsår. Som takorganisation för njur- och leverföreningarna runt om i landet fungerar Njur- och leverförbundet rf.

STYRELSEN

Till föreningens styrelse hör ordförande och sex ordinarie medlemmar.

Styrelsen för år 2016 var följande:
Kari Teppo, ordförande
Malin Åkerman, viceordförande
Johanna Teppo
Sirkka-Liisa Nabb
Dietmar Hahn
Tuula Tarvonen
Ulla-Maj Hautamäki
Marianne Tiainen ( från 3.11.2016)

Styrelsen samlades 6 gånger under år 2016. Styrelsens möten hölls i Vasa, i VNF och ett möte hölls i Pavis, Jakobstad och 1 möte hos Teppo. Som styrelsen sekreterare fungerar Johanna Teppo.

MEDLEMSANTAL

Medlemsantalet i Vasanejdens njur- och leverförening var vid slutet av år 227 medlemmar som betalt medlemsavgiften, samt en hedersmedlem. År 2016 var medlemsavgiften 20 €, därav tillfaller 6 € Njur- och leverförbundet. Medlemsavgiften uppbärs via Njur- och leverförbundets medlemsregister. Njur- och leverförbundet rf sänder till sina betalande medlemmar tidningen Livsvillkor som utkommer 4 gånger per år.

TRANSPLANTATIONER

Under verksamhetsåret har 9 vuxna fått ny njure inom föreningens verksamhetsområde. 

STADGEENLIGA MÖTEN

Föreningen stadgeenliga årsmöte hölls 28.4.2016 i mötesutrymmet i VNF rf. I mötet deltog 7 personer.

INFORMATIONSVERKSAMHET

Information till medlemmar har skett via medlemsbrev, gemensamma möten samt via personlig kontakt. Till nya medlemmar skickar förbundet ett välkomstbrev samt föreningens informationspaket. Nationell information från Njur- och leverförbundet har skett via föreningsbrev, distriktsbrev samt via tidskriften Livsvillkor. Skrifter som tryckts av förbundet har delats ut via dialysavdelningarna samt njursköterskan.  Följande publikation kan köpas: ”Kalium ja fosfori munuaispotilaan ruokavaliossa”, som finansierats av Vasa Läkarförenings understödsfond. Organdonationskort har delats ut till olika platser på sjukhus och på ”Sjukhusdagen” i VCS aula, i Senior-dag i Botnia-hall och i Rewell-Center.

Föreningens hemsidor finns på adressen www.vamusi.fi   som upprätthålls av styrelsen.
Vi är också medlem i Facebook. Föreningens medlemsbrev, verksamhetsplanering och –berättelse samt andra dokument översätts till svenska för våra svenskspråkiga medlemmar.

REVISORER

Som verksamhetsgranskare under verksamhetsåret har fungerat Linda Strömman.

INKOMSTER

De viktigaste inkomstkällorna för Vasanejdens njur- och leverförening under 2016 har varit medlemsavgiften och lotterier, samt Vasa stads bidrag 400€.
Verksamhetsbidrag från Penningautomatföreningen 1000€ och Vasa läkarförening har även understött föreningen med 900 €. Bidraget söktes för anskaffning av publikationer från Njur- och leverförbundet, stödverksamhet för leverpatienter samt för stöd av motionsverksamhet för dialys- och transplantationspatienter.

Föreningen sökte och fick bidrag från Aktia sparfond på 500 € för en rekreations och motionsveckoslut vid Härmä. Föreningen har dessutom fått understödspengar för anordnande av rekreation och stödverksamhet på 500 €. Från Njur-och leverförbundet fick förening understödpengar till Härmä veckoslut 1200€ och till Karlebys kaffemöte (167,16€)
Styrelsemedlemmarna och dialysföreningarna har sålt adresser som tryckts upp av en akvarell målad och donerad av konstnär Maire Ruotsalainen.

Föreningens ekonomi för verksamhetsåret 2016 visar ett underskott på -612,74 €.

ÖVRIG VERKSAMHET

Tidningar har beställts till dialysavdelningen på Vasa centralsjukhus samt till Kristinestads och Jakobstads dialysavdelningar. På nationella njurdagen har dialysavdelningarna bjudits på kaffe och tårta för patienterna.
Föreningens årsmöte ordnades i Vasa. Den 28.11.16 ordnades lillajulfest på Juthbacka  restaurang. 46 vuxna och 3 barn deltog vid tillfället. På julfesten ordnades ett lotteri. 

Styrelsemedlemmarna Kari Teppo och Malin Åkerman deltog 2 gånger i möten  som ordnades av distriktssekreteraren i Tammerfors. En av distriktskommitténs uppgifter är att stärka samarbetet mellan föreningarna i Västra Finland samt stöda föreningarna. 

I de tvåspråkiga rekreations- och kamratstödsveckoslutet 10-12.6.16, som ordnades med Etelä-Pohjanmaa föreningen vid Härmä-SPA, deltog 24 vuxna + 3 barn.
“Lever-kväll” i Karleby, som förbundet ordnades, deltog 6 personer.                 
Under år 2016 har föreningen stött medlemmarnas sportaktiviteter genom att dela ut           simhallsbiljetter. Aktiva användare har varit 10 -15 personer.

Kari Teppo deltog i förbundets årsmöte 21.5.2016.

“Maurin-kahvit”- stödgrupp ordnades 5 gånger i Simhallens kafe. I genomsnitt fem 
deltagare  per gång.
Den nya verksamheten “Syjunta” träffades 2 gånger, 3-5 deltagare / gång.

Föreningen är medlem i Vasanejdens föreningar rf (VSY ry-VNF rf), till styrelsen valdes som viceordförande vår förenings ordförande Kari Teppo.

Till följd av att Mellersta-Österbottens förening upphörde med sin verksamhet,
ordnade styrelsen för vår förening en träff i Silta-samfundets utrymmen i Karleby.
Förbundet representerades av Anne Viitala från Tammerfors och från vår förening
Kari Teppo, Johanna Teppo och Tuula Tarvonen, men dessvärre var inga lokala 
representanter på plats (patienter, anhöriga). 

Styrelsen